Regulamin

Rozdział I
Nazwa, Teren Działania, Cel


§ 1
Polski Klub Kota Perskiego jest klubem zawiązanym na czas nieokreślony, działającym w oparciu o przepisy i regulaminy Federation Internationale Feline (FIFe).

§ 2
Klub używa nazwy Poski Klub Kota Perskiego LIBERA zarezerwowanej wyłącznie dla działalności klubu. Nazwa oraz znak Polski Klub Kota Perskiego LIBERA podlegają ochronie prawnej.

§ 3
Klub jest organizacją hobbistyczną zrzeszającą hodowców oraz miłośników kotów rasy perskiej, himalajskiej i egzotycznej opiera swą działalność
na społecznej pracy jego członków i jest organizacją non-profit.

§ 4
Celem Polskiego Klubu Kota Perskiego jest propagowanie oraz promowanie wśród społeczeństwa w/w ras kotów.
Klub ma za zadanie zrzeszanie hodowców i miłośników w/w ras kotów wspieranie działalności hodowlanej jego członków.

§ 5
Klub może dla realizacji regulaminowych celów organizować bądź współorganizować imprezy mające na celu promocję w/w ras kotów
w Polsce i poza jej granicami.

1 2 3 4